Policy & Vision

Arbetsmiljöpolicy

V.Pro AB är en trygghetsfaktor inom höghöjdsarbeten för svensk industri och det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i vår verksamhet. Vi följer stränga säkerhetsrutiner och ökar säkerheten för våra kunder.

V.Pro AB utför höghöjdsarbeten med arbetsmetoden industrial rope access med certifierade klättrare som är hantverkare. Våra arbetsmetoder och utbildningar uppfyller arbetsmiljöverket krav(AFS’ar) men vi strävar alltid åt att arbeta säkrare än vad minimikravet säger. Viktigt att vi alla hjälps åt för en bra arbetsmiljö men det är ett chefsansvar att tillsätta organisationen och arbeta fram rätt metoder som tar oss ditt. 

 • Hålla god ordning på våra arbetsplatser för en säker arbetsmiljö. 
 • Utbildningsprogram som säkerställer att våra medarbetare i varje roll har rätt kompetens.
 • De anställda skall känna trygghet – fysiskt, psykiskt och socialt på jobbet.
 • Stark säkerhetskultur. Arbeta säkert utan stress så man kommer hem efter arbetsdagen.
 • Medarbetare skall ha möjligheten att vara delaktiga i vårt systematiska arbetsmiljöarbete och tillsammans skapa en säker och trivsam miljö.
 • Följa upp tillbud och avvikelser med syfte att förebygga skada och ohälsa.
 • Vi skall våga stanna upp och säga till om någon arbetar farligt. Våga bryr oss om och vill lära av varandra.
 • Genom samverkan med våra leverantörer, kunder, fackliga parter, myndigheter, branschorganisationer samt konkurrenter utvecklar vi tillsammans arbetet för en förbättrad arbetsmiljö.
 • V.Pro AB skall alltid sträva efter/vara ett föredöme när det gäller att hålla hög säkerhet och följa lagar och förordningar.

Kvalitetspolicy

 • Lokaler, arbetsplatser och den utrustning som används motsvarar gällande lagstiftning och ger säkra arbetsförhållanden.
 • Anställda har den kompetens och erfarenheter som krävs för de uppgifter de skall utföra.
 • Kontinuerligt fortbilda all vår personal i kvalitetsarbete och säkerhetsarbete.
 • Genomföra arbeten och utbildningar med hög säkerhet och motsvara kunders ställda krav.
 • Erbjuda lösningar med rätt kvalitet och som ger en hög säkerhet.
 • Leverera vid utlovad tidpunkt.
 • Säkerhetsställa kvalitén på våra arbeten och utbildningar.
 • Hålla god ordning på våra arbetsplatser för en säker arbetsmiljö. 
 • Ha ledningssystem på plats, inklusive dokumenterade procedurer och dokumenthantering, som säkerställer rutiner för hög säkerhet och möjliggör kontroll, uppföljning, avvikelsehantering och kvalitetsförbättrande åtgärder.

Miljöpolicy

 • Följa lagar för en bättre miljö och säkerhet.
 • Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade arbetsmetoder och produkter.
 • Vägleda kunderna i hur de kan minska sin miljöpåverkan och öka säkerheten med reparbetare.

Policy för GWO Basic Safety Training 

 

V.Pro AB levererar i sin utbildningsverksamhet kurser enligt Global Wind Organisation Basic Safety Training (http://www.ewea.org/policy-issues/health-and-safety/gwo-standards/). 

 • Utbilda enligt GWO standard.
 • Säkerställa kvalitén på GWO kurserna.
 • Erbjuda GWO kurser med en hög säkerhet.
 • God ordning på övningsplatsen för en säker arbetsmiljö.
 • Använda evakueringsutrustning och fallskydd som är lämplig för vindkraft.

Kurser ges inom följande GWO-moduler: 

– Working at Heights  – First Aid  – Manual handling  – Fire Awareness  – Sea Survival 

Vision

V.Pro AB ska vara en trygghetsfaktor inom höghöjdsarbeten för svensk industri.

Framgångsfaktorer:

För att vi skall ha framgång i att nå vårt syfte krävs att vi av våra kunder uppfattas som:

Kompetenta: besitter spetskompetens inom respektive verksamhetsområde så V.Pro AB kan leverera ett bra utfört arbete.

Kostnadseffektiva: bidrar till att minska kostnaden så att kunden får det han önskar till rätt kostnad, eller undvika onödiga stopp för verksamheten.

Att vi erbjuder rätt tjänster: tex utbildningar och utrustning som våra kunder behöver för arbeta säkert på hög höjd.

Affärsidé

Vår affärsidé
Med hjälp av modern repklättringsteknik utföra höghöjdsuppdrag åt industrier och byggnadsföretag på svårtillgängliga platser så som broar, master, skorstenar och fasader.

Samarbetspartners

V.Pro AB arbetar i extrema situationer och miljöer och måste ha rätt utrustning.
Vi behöver lita på att den utrustning som vi använder alltid fungerar när vi jobbar på hög höjd, och att rätt kompetens finns.

Här är företag som V.Pro AB valt att samarbeta med:

ProJobPROJOB
ProJob arbetskläder är nya fräscha arbetskläder framtagna av människor med stor erfarenhet från yrken som kräver hårda tag för kläderna. Kollektionen har något att erbjuda de flesta yrkeskategorierna. Designen är tuff i ordets alla bemärkelser och produkterna har utvecklats med tanke på ergonomi, kvalitet och funktion

Vårt samarbete med PROJOB gör att vi kan utföra arbeten på hög höjd på ett proffessionellt sätt med rätt kläder. Gå in på hemsida www.projob.se så kan du läsa mer.

KarsherKärcher AB
Kärcher AB är världsledande och tillverkare av rengöringsutrustning. För många är varumärket Kärcher starkt ihopkopplat med gula högtryckstvättar. Dessa är emellertid bara en del av ett omfattande rengöringskoncept som även innefattar damsugare, skurmaskiner, sopmaskiner, ångtvättar och stationära fordonstvättar.

Gå in på hemsida www.karcher.se så kan du läsa mer.

HestraJob
HESTRA JOB

Hestra JOB är ett dotterbolag till Hestrahandsken som tillverkar och säljer skidhandskar och promenadhandskar.

Hestra JOB tillverkar och säljer arbetshandskar.

Hestra JOB jobbar framförallt med högkvalitativa arbetshandskar och har allt från tunna montagehandskar upp till extrema vinterhandskar med GORE-TEX och WINDSTOPPER bla.

V.Pro samarbetar med Hestra JOB i bla produktutvecklingen av arbetshandskar.

Gå in på hemsida www.hestrajob.com så kan du läsa mer.


Föreskrifter och allmänna råd

foreskrifter
Några av arbetsmiljöverkets AFS som man skall arbeta efter vid höjdarbete

Användning av arbetsutrustning
AFS 2006:04 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av arbetsutrustningen vid reparbeten. NY AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning träder i kraft 1 juli 2007.

Mast & stolparbete
AFS 2000:06 AFS 2000:06 (i ursprunglig lydelse) AFS 2005:11 (ändringsföreskrift) AFS 2000:6 Arbetsmiljön vid mastarbete har inte varit reglerad genom föreskrifter tidigare. Föreskriften tar bl.a. upp medicinsk kontroll vid höjdarbete, utbildning och utrustning. Åtgärder före arbete i stolpe av trä samt rötskadekontroll och märkning av farlig stolpe.

Byggnads & anläggningsarbete
AFS 1999:03 AFS 1999:3 (Ändrad genom AFS 2000:24) I den nya föreskriften har äldre regler om takarbete, vägarbete och byggnadsarbete infogats. Reglernas omfång har minskats och gjorts mer lättlästa med en klarare struktur. Reglerna grundar sig på EU:s byggplatsdirektiv. Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. Det innehåller bl.a. nya regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät. Snöskottning på tak. Se 89§ AFS 1999:03

Stegar och arbetsbockar AFS 2004:03
Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:03
Ensamarbete AFS 1982:03
Medicinska kontroller i arbetslivet 2005:06
Skydd mot skada genom fall AFS 1981:14

Arbetsmiljöverket webbshop.
Här kan ni köpa AFS och läsa mer om föreskrifter och allmänna råd på arbetsmiljöverkets webbshop.

Referenser

referenser

Här är några av alla de företag som V.Pro AB jobbat åt under åren:

 • Skanska
 • AREVA NP Uddcom AB
 • Peab Sverige AB
 • SVEVIA
 • NCC AB Anläggning Gbg
 • Lambertsson Sverige AB
 • Borealis AB
 • Perstorp Oxo AB
 • ABB AB
 • Vattenfall
 • Skellefteå kraft AB
 • Göteborgs Energi AB
 • Mölndals Energi AB
 • Liseberg AB
 • Jacobs Sverige AB
 • BIS Production Partner Interpipe
 • COWI A/S
 • Ramböll Sverige AB
 • Tyréns AB
 • BESAB
 • Trafikverket
 • Vägverket
 • Räddningstjänsten storgöteborg mfl
 • Telecon
 • CERTEX Svenska AB
 • Kode plåt AB
 • Kjeller vindteknikk AS
 • Svenska kyrkan Kyrkoförvaltningen Göteborg
 • HSB
 • Västfastigheter
 • Scandic-hotel
 • Dynawind AB
 • Rabbalshede kraft AB
 • Måleriproduktion väst i Göteborg AB
 • SVT AB
 • GKN Aerospace Sweden AB
 • NEA gruppen Karlstads elektriska AB
 • Elect Service AB
 • Graniou Sweden AB
 • Sandå industri & rostskydd AB

Om företaget

grundare

Affärsidé

Vår affärsidé är att med hjälp av modern repklättringsteknik utföra höghöjdsuppdrag åt industrier och byggnadsföretag på svårtillgängliga platser så som broar, master, skorstenar och fasader.

Jag som grundare av företaget är utbildad svetsare och plåtslagare och har sedan dess skaffat mig erfarenhet ifrån tillverkningsindustrin, byggarbetsplatser och 10 år som svetsare och mekaniker i Göteborgs Hamn inom lyftsektorn (containerkranar & traverser). Besiktning av personhissar, lyftvajrar, svetsinspektioner mm är arbeten som utfördes regelbundet.

Med min bakgrund såg vi möjligheten att bilda ett företag som utför höghöjdsarbeten med rope access metoder på svårtillgängliga platser.

Företaget bildades 1997 i Mölndal som ett handelsbolag(Vertical pro) och har sedan dess utökat sitt nätverk av klättrare som alla har olika yrkesbakgrunder. Alla som arbetar åt oss på V.Pro AB är erfarna yrkesklättrare med flera års erfarenhet. Numera heter företaget V.Pro AB efter det blev ett aktiebolag 2009.

I vårt nätverk av reparbetare finns behörig personal inom ett flertal yrkesgrupper som elektriker, provning(OFP), snickare, licenssvetsning mm.

V.Pro AB är en trygghetsfaktor inom höghöjdsarbeten för svensk industri.

För att uppfylla kraven på arbetsplatser hos våra kunder har vi personal med gällande certifikat för:

 • BAS-U & BAS-P
 • Heta arbeten
 • Säkerhet på väg
 • ESA Tillträde till driftrum
 • GWO certifikat (Global Wind Organisation)
 • Säkra lyft
 • Personal som har intyg på genomgången utbildning av härdplaster (epoxiplast, uretanplast, akrylatplast, enligt AFS 2005:18,6§ 
 • Mobila arbetsplatformar A1, A2, A3, B1, B3
 • Kran/Traversutbildning
 • Truckkort
 • Hjärt och lungräddning och defibrillator
 • Läkarundersökning och arbets-EKG för höjdarbete och arbeta i schakt
 • Industriklättring”rope access”
 • Sakkunnighetsbevis för säkerhetsanordningar på tak. Utbildningen är framtagen av taksäkerhetskommittén(TSK) för besiktning av säkerhetsanordningar för tak. 

VD  Thomas Olofsson

reparbetare