foreskrifter
Några av arbetsmiljöverkets AFS som man skall arbeta efter vid höjdarbete

Användning av arbetsutrustning
AFS 2006:04 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av arbetsutrustningen vid reparbeten. NY AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning träder i kraft 1 juli 2007.

Mast & stolparbete
AFS 2000:06 AFS 2000:06 (i ursprunglig lydelse) AFS 2005:11 (ändringsföreskrift) AFS 2000:6 Arbetsmiljön vid mastarbete har inte varit reglerad genom föreskrifter tidigare. Föreskriften tar bl.a. upp medicinsk kontroll vid höjdarbete, utbildning och utrustning. Åtgärder före arbete i stolpe av trä samt rötskadekontroll och märkning av farlig stolpe.

Byggnads & anläggningsarbete
AFS 1999:03 AFS 1999:3 (Ändrad genom AFS 2000:24) I den nya föreskriften har äldre regler om takarbete, vägarbete och byggnadsarbete infogats. Reglernas omfång har minskats och gjorts mer lättlästa med en klarare struktur. Reglerna grundar sig på EU:s byggplatsdirektiv. Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. Det innehåller bl.a. nya regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät. Snöskottning på tak. Se 89§ AFS 1999:03

Stegar och arbetsbockar AFS 2004:03
Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:03
Ensamarbete AFS 1982:03
Medicinska kontroller i arbetslivet 2005:06
Skydd mot skada genom fall AFS 1981:14

Arbetsmiljöverket webbshop.
Här kan ni köpa AFS och läsa mer om föreskrifter och allmänna råd på arbetsmiljöverkets webbshop.