Arbetsmiljöpolicy

V.Pro AB är en trygghetsfaktor inom höghöjdsarbeten för svensk industri och det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i vår verksamhet. Vi följer stränga säkerhetsrutiner och ökar säkerheten för våra kunder.

V.Pro AB utför höghöjdsarbeten med arbetsmetoden industrial rope access med certifierade klättrare som är hantverkare. Våra arbetsmetoder och utbildningar uppfyller arbetsmiljöverket krav(AFS’ar) men vi strävar alltid åt att arbeta säkrare än vad minimikravet säger. Viktigt att vi alla hjälps åt för en bra arbetsmiljö men det är ett chefsansvar att tillsätta organisationen och arbeta fram rätt metoder som tar oss ditt. 

 • Hålla god ordning på våra arbetsplatser för en säker arbetsmiljö. 
 • Utbildningsprogram som säkerställer att våra medarbetare i varje roll har rätt kompetens.
 • De anställda skall känna trygghet – fysiskt, psykiskt och socialt på jobbet.
 • Stark säkerhetskultur. Arbeta säkert utan stress så man kommer hem efter arbetsdagen.
 • Medarbetare skall ha möjligheten att vara delaktiga i vårt systematiska arbetsmiljöarbete och tillsammans skapa en säker och trivsam miljö.
 • Följa upp tillbud och avvikelser med syfte att förebygga skada och ohälsa.
 • Vi skall våga stanna upp och säga till om någon arbetar farligt. Våga bryr oss om och vill lära av varandra.
 • Genom samverkan med våra leverantörer, kunder, fackliga parter, myndigheter, branschorganisationer samt konkurrenter utvecklar vi tillsammans arbetet för en förbättrad arbetsmiljö.
 • V.Pro AB skall alltid sträva efter/vara ett föredöme när det gäller att hålla hög säkerhet och följa lagar och förordningar.

Kvalitetspolicy

 • Lokaler, arbetsplatser och den utrustning som används motsvarar gällande lagstiftning och ger säkra arbetsförhållanden.
 • Anställda har den kompetens och erfarenheter som krävs för de uppgifter de skall utföra.
 • Kontinuerligt fortbilda all vår personal i kvalitetsarbete och säkerhetsarbete.
 • Genomföra arbeten och utbildningar med hög säkerhet och motsvara kunders ställda krav.
 • Erbjuda lösningar med rätt kvalitet och som ger en hög säkerhet.
 • Leverera vid utlovad tidpunkt.
 • Säkerhetsställa kvalitén på våra arbeten och utbildningar.
 • Hålla god ordning på våra arbetsplatser för en säker arbetsmiljö. 
 • Ha ledningssystem på plats, inklusive dokumenterade procedurer och dokumenthantering, som säkerställer rutiner för hög säkerhet och möjliggör kontroll, uppföljning, avvikelsehantering och kvalitetsförbättrande åtgärder.

Miljöpolicy

 • Följa lagar för en bättre miljö och säkerhet.
 • Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade arbetsmetoder och produkter.
 • Vägleda kunderna i hur de kan minska sin miljöpåverkan och öka säkerheten med reparbetare.

Policy för GWO Basic Safety Training 

 

V.Pro AB levererar i sin utbildningsverksamhet kurser enligt Global Wind Organisation Basic Safety Training (http://www.ewea.org/policy-issues/health-and-safety/gwo-standards/). 

 • Utbilda enligt GWO standard.
 • Säkerställa kvalitén på GWO kurserna.
 • Erbjuda GWO kurser med en hög säkerhet.
 • God ordning på övningsplatsen för en säker arbetsmiljö.
 • Använda evakueringsutrustning och fallskydd som är lämplig för vindkraft.

Kurser ges inom följande GWO-moduler: 

– Working at Heights  – First Aid  – Manual handling  – Fire Awareness  – Sea Survival 

Vision

V.Pro AB ska vara en trygghetsfaktor inom höghöjdsarbeten för svensk industri.

Framgångsfaktorer:

För att vi skall ha framgång i att nå vårt syfte krävs att vi av våra kunder uppfattas som:

Kompetenta: besitter spetskompetens inom respektive verksamhetsområde så V.Pro AB kan leverera ett bra utfört arbete.

Kostnadseffektiva: bidrar till att minska kostnaden så att kunden får det han önskar till rätt kostnad, eller undvika onödiga stopp för verksamheten.

Att vi erbjuder rätt tjänster: tex utbildningar och utrustning som våra kunder behöver för arbeta säkert på hög höjd.