Kunskapsprov – V.Pro AB´s utbildningssystem

Ett kunskapsprov anordnas som avslutning på samtliga kurser. Genomgången kurs och avlagt kunskapsprov med godkänt resultat innebär att deltagaren för den kurs som kursen/provet avser har dokumenterat:

  • God kännedom med tillämpliga regler avseende materialvård, terminologi, knopar, säkrings- och klättringsteknik.
  • Allmän kompetens avseende praktiskt höjdarbete
  • Grundläggande kännedom om fallskydds verkningssätt.

Kunskapsprovet består av två delar
Den första delen är teoriprov omfattar huvudsakligen flervalsfrågor. Den andra delen av provet omfattar praktiska prov.

Frågorna i provet och praktiska testerna ska omfatta uppgifter som är väsentliga för en person som ansvarar för arbetsplanering, ledning och kontroll vid höjdarbete och kunna utföra arbete av den art kursen/provet avser.

Uppgifterna ska svara mot sådana arbetsuppgifter som ska kunna lösas i praktisk verksamhet, t ex etablering av ankare, egenkontroll av fallskydd, arbetsplanering eller evakuering/räddning av nödställd.

För kursdeltagare som avlagt kunskapsprov med godkänt resultat upprättas ett kunskapsintyg enligt fastställt formulär. Intyget undertecknas av kursinstruktör.