Sanktionsavgifter vid byggnadsarbeten och takarbeten

Fr o m 1:e Januari 2015 kommer man att kunna få sanktionsavgifter om fallskyddet inte uppfyller de miniminivåer som är fastställt, fallskydd saknas och arbeten utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter. Sanktionsavgifterna är från 40.000 kr upp till 400.000 kr beroende på hur stort företaget är.

 

Följande föreskrifter och paragrafer är förenade med sanktionsavgift och träder i kraft den 1 januari 2015. 

Namn    AFS §  
Byggnads- och anläggningsarbete  2014:26           60a  Om   fallskydd saknas och arbete utförs, där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter.  


Föreskrifter som träder i kraft redan 1 Juli 2014.

Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft. Här kan du läsa vilka bestämmelser det rör sig om och vad som kan hända om du inte följder dem och vad som gäller om du blir skyldig att betala en sanktionsavgift.

Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av våra föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre.

Ha koll på din verksamhet!

Se till att ha koll på din verksamhet. Läs på om systematiskt arbetsmiljöarbete och vilka föreskrifter som gäller för just din verksamhet. För vissa av bestämmelserna i våra föreskrifter gäller att du kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift om du inte följer dem. Längre ner på denna sida ser du vilka bestämmelser det handlar om och hur stor avgiften kan bli. Du finner dem även i vår föreskriftsförteckning.

Nytt från 2014: Sanktionsavgift i stället för böter

Tidigare var flera bestämmelser i våra föreskrifter straffbelagda. Det innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot dem.

En statlig utredning har konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön följs. Riksdagen beslutade därför att göra en lagändring, och från och med den 1 juli 2014 är därför fler regler kombinerade med en sanktionsavgift. Här nedan kan du även ta del av de bestämmelser som tidigare varit förenade med sanktionsavgifter.

Sanktionsavgift och böter – vad är skillnaden?

En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanteras därför av polis och går sedan vidare till åklagare och domstol. 

Böter – för vilka bestämmelser?

Du kan fortfarande dömas till böter om lämnar oriktiga uppgifter, om du tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till oss. Böter som påföljd finns även kvar för vissa bestämmelser om minderåriga.

Inspektörer kontrollerar att föreskrifterna följs

Vid inspektionen får du veta hur inspektörerna har uppfattat arbetsmiljön och vilka brister som ska åtgärdas. Om någon av bristerna är att ni inte har följt en bestämmelse som är belagd med sanktionsavgift, så rapporterar inspektören detta vidare inom Arbetsmiljöverket. Ärendet utreds sedan internt.

Läs mer om hur du förbereder dig för en inspektion.

Vi fattar beslut efter inspektionen

Om vi beslutar att du ska betala en sanktionsavgift skickar vi ett så kallat avgiftsföreläggande till dig. Detta ska du godkänna inom en viss tid. Här framgår även vilken avgift du ska betala. Efter ditt godkännande skickar vi ärendet till länsstyrelsen, och det är till dem du sedan ska betala. Du får med andra ord inte veta direkt vid inspektionen om du ska betala en sanktionsavgift.

Vem kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift?

Det är arbetsgivaren som kan bli tvungen att betala en sanktionsavgift. Det kan alltså vara företag, organisationer, kommuner, landsting eller staten. 

Sanktionsavgift – för vilka bestämmelser?

Nivån på sanktionsavgiften varierar. De flesta sanktionsavgifterna är differentierade, vilket innebär att stora företag får betala mer än små företag. Det är mycket viktigt att du som arbetsgivare har koll på vilka sanktionsbelagda föreskrifter som rör din verksamhet. I början av april kommer du kunna ladda ned ändringsföreskrifterna från denna webbsida.

Hur bestäms sanktionsavgiften?

Avgiften på sanktionen beräknas efter antalet sysselsatta i företaget eller organisationen. Då räknas både anställda och inhyrda, oavsett om de arbetar heltid eller deltid. 

Vi räknar samtliga som är sysselsatta under samma organisationsnummer – inte bara de som arbetar på den inspekterade arbetsplatsen. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta.

Du har rätt att få ditt ärende prövat i domstol

Det är alltså Arbetsmiljöverket som beslutar om du ska betala en sanktionsavgift, men du har rätt att få ditt ärende prövat i förvaltningsrätten. 

Om förvaltningsrätten beslutar att sanktionsavgiften ska betalas har du möjlighet att överklaga deras beslut till kammarrätten. Kammarrätten gör i så fall en bedömning om de ska ge dig ett prövningstillstånd eller inte. 

Särskilda bestämmelser för olika roller

Det finns särskilda bestämmelser för tillverkare/importörer av utrustning, byggherrar, Bas-P och Bas-U.

Föreskrifter och paragrafer med sanktionsavgift

Följande föreskrifter och paragrafer är förenade med sanktionsavgift och träder i kraft den 1 juli 2014. 

Namn AFS §  
Arbete i explosionsfarlig miljö  2014:13    7   Dokumenterad riskbedömning  
 16     Explosionsskydds-dokument  
 18  Förnyad riskbedömning efter olycka  
Användning av truckar 2014:20 19 Skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att få använda truck  
Artificiell optisk strålning 2014:8 17 Laserstråles bana: Inkapslad, avskärmad, strålstopp  
18 Laserskyddsglasögon  
Asbest 2014:27 10 Tillstånd: Asbest eller asbesthaltigt material får hanteras för forsknings- och utvecklingsända-mål samt vid analys endast efter tillstånd  
11 Tillstånd: Asbest och asbesthaltigt material som redan har installerats eller tagits i bruk får hanteras vid bearbetning och behandling endast efter tillstånd  
12 Tillstånd: Material som innehåller mer än 1 viktprocent asbest får hanteras vid rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning endast efter tillstånd  
33 Förpackningar och behållare som innehåller asbesthaltigt avfall, asbestförorenat material eller asbestförorenad personlig skyddsutrustning ska vara märkta med en varningstext som innehåller ordet ”asbest”  
36 Giltigt utbildningsbevis för den som leder och den som utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material  
Berg- och gruvarbete 2014:10 27 Mätkrav  
52 Upprätta dokument  
Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar 2014:16 4 Lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar ska vara besiktade och godkända för att få användas.  
27 Förvaring av olika dokument  
Byggnads- och anläggningsarbete 2014:26 7 Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket då det gäller vissa byggarbetsplatser  
8 Arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras  
12 Om en arbetsmiljöplan ska upprättas ska byggarbetsmiljö-samordnaren  enligt 3 kap arbetsmiljölagen upprätta eller låta upprätta en sådan plan innan byggarbetsplatsen etableras  
14 Byggarbetsmiljö-samordnare ska enligt 3 kap arbetsmiljölagen se till att den arbetsmiljöplan som upprättats finns tillgänglig på byggarbetsplatsen 
 
Dykeriarbete 2014:6 25 Förbud för gravid att dyka  
Enkla tryckkärl 2014:19 10 Krav på märkning  
25 Anvisningar med uppgifter om märkning, samt uppgifter om avsett användningsområde och om underhålls- och installationsvillkor för att kärlets användnings-säkerhet ska kunna garanteras  
Gravida och ammande arbetstagare 2014:24 9 Gravid eller förlöst högst 14 veckor tidigare får inte utföra nattarbete om hon uppvisar läkarintyg som anger att sådant arbete skulle vara skadligt för hennes hälsa eller säkerhet  
Kemiska arbetsmiljörisker 2014:5 45 Kemiskt ämne som tillhör grupp A i bilaga 1 eller en kemisk produkt som innehåller en tillsats av ett sådant ämne får inte hanteras  
47 Ett kemiskt ämne som tillhör grupp B i bilaga 1 eller en kemisk produkt som innehåller ett sådant ämne i en halt av 1 viktprocent eller mer får inte hanteras utan tillstånd  
Maskiner 2014:22 6 EG-försäkran om överensstämmelse  
Medicinska kontroller i arbetslivet 2014:23 6 Medicinsk kontroll för bedömning av tjänstbarhet gällande bly, kadmium, fibrosframkallande damm, asbest, kvarts, vissa oorganiska fibrer, vissa härdplaster, höjdarbete i master/stolpar, rök/kemisk förening, dykeriarbeten  
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 2014:7 20 Förbud för gravid att arbeta där risk för smitta finns  
21 Föra register  
Rök- och kemdykning 2014:14 16 Förbud för gravid att sysselsättas med rök- och kemdykning  
Smältning och gjutning av Metall 2014:15 27 Kontroll genom oförstörande provning  
28 Användande av defekt anordning  
30 Dokumentera i en journal av okulärbesiktningen  
Stegar och arbetsbockar 2014:17 4 Typkontrollerade och klarat kraven  
Ställningar 2013:4 10 Typkontroll av prefabricerade ställningar och kopplingar  
47 Dokumentation av utbildning för de som uppför, väsentligen ändrar och monterar ned ställningar  
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar 2014:21 19 Besiktning av basmaskin och arbetskorg  
20 Förvara besiktningsintyget från besiktningen  
Tryckbärande anordningar 2014:25 5 Försäkran om överensstämmelse  
Utförande av personlig skyddsutrustning 2014:18 10

Försäkran om överensstämmelse

 


Föreskrifter som sedan tidigare är förenade med sanktionsavgifter


Namn    AFS §  
Användning av motorkedjesågar och röjsågar 2012:01   17  Dokumentation om godkänt resultat från prov för motorsågsanvändning.
Besiktning av trycksatta anordningar 2005:3 9 Trycksatta anordningar klass A och B får användas endast om besiktning har utförts av ett ackrediterat organ.
Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara handhållna röjsågar 2012:5 2
Provning med över- eller undertryck 2006:8 20 Trycksättning med gas ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan typ A, B eller C.

Källa: www.av.se